Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van www.hcontrol.nl, de internet homeshopping faciliteit van Hcontrol systemen, Het Otman 17, 7591 WD Denekamp, Nederland.

1. Algemeen

1.1. Door het enkel gebruik van de bestelservice van www.hcontrol.nl , de internet homeshopping faciliteit van Hcontrol toegangsystemen gevestigd te Denekamp (NL), en het plaatsen van een opdracht viawww.hcontrol.nl - hierna nader aangeduid als de “winkel” - voor levering en bezorging van enig product, dienst of anderszins aanvaardt en verbindt de (potentiële) klant zich volledig, zonder enig voorbehoud, aan datgene wat hieronder is vastgelegd.

1.2. Onder “klant” wordt in deze verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon die zich tegenover de winkel verbindt respectievelijk heeft verbonden omtrent de koop en levering van enig product, dienst, of anderszins.

1.3. Onder “formulier” wordt in deze verstaan enig modelformulier als afgebeeld in de winkel, daaronder bovendien begrepen enige door de winkel aan de klant gezonden orderbevestiging/factuur en de door de klant ongewijzigd geprinte kopieën daarvan. 

1.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de winkel aangeboden producten, diensten en anderszins, en alle met en door de winkel aangegane overeenkomsten.

1.5. Enige afwijking van en/of aanvulling op hetgeen bepaald in deze “algemene voorwaarden” is slechts rechtsgeldig indien en wanneer schriftelijk overeengekomen tussen (potentiële) klant en winkel, en is bindend voor de volledige duur van de betreffende overeenkomst of zoveel langer of korter als schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

2. Van aanbieding tot overeenkomst van koop en levering

2.1. Alle in de winkel bij producten, diensten en anderszins vermelde specificaties, informatie en prijzen dienen te worden beschouwd als een aanbieding; een uitnodiging aan potentiële klanten tot het plaatsen van een bestelling. 

2.2. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de betreffende producten, diensten en anderszins. Winkel behoudt zich het recht voor bij niet-beschikbaarheid van enig aangeboden en besteld product, dienst of anderszins een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3. Specificaties, prijzen en levertijden van aanbiedingen van de winkel kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

2.4. Het plaatsen van een order door een potentiële klant, via invulling en verzending van het zgn. “Bestelformulier” van genoemde winkel, dient te worden beschouwd als een aanbod aan de winkel tot koop en het van klant zijde aangaan van een overeenkomst van koop. Het enkel plaatsen van een order door de potentiële klant - het zgn. aanbod tot koop - bindt de winkel echter op geen enkele wijze. De overeenkomst van koop èn levering komt eerst tot stand op het moment van verzending van de zgn. “orderbevestiging/factuur” door de winkel aan de klant, per e-mail, en is als dan pas bindend voor beide partijen.

2.5. De winkel behoudt zich het recht voor orders te weigeren wegens eerdere wanbetaling van de betreffende (potentiële) klant.

2.6. Bij de opname en vermelding van specificaties, afbeeldingen en anderszinse informatie in de winkel over de aangeboden producten en diensten wordt een hoogst mogelijke mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid betracht. Alle aanbiedingen van de winkel worden echter gedaan onder voorbehoud van eventuele type-, scan- of enige andere weergavefout. Afwijkingen geven in beginsel geen recht op enige schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

2.7. (Potentiële) klant en winkel komen nadrukkelijk overeen dat een volledig rechtsgeldige overeenkomst van koop en levering tot stand komt en is gekomen wanneer en zodra aan de bestelprocedure conform clausule 2.4 is voldaan. Het ontbreken van enige handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod tot koop van de (potentiële) klant - via het aan de winkel gezonden ingevulde bestelformulier - en de aanvaarding daarvan door de winkel – via de aan de klant gezonden orderbevestiging/factuur.

3. Kosten, verpakking en verzending

3.1. De door winkel voor al haar aanbiedingen van producten, diensten of anderszins gebezigde valuta is de Euro (€). Alle in de winkel vermelde prijzen zijn inclusief b.t.w., af-winkel (dus exclusief verzendkosten).

3.2. Speciale kortingen en bijzondere prijsacties gelden slechts onder de specifieke voorwaarden en voor de duur zoals vermeld bij de betreffende winkelactie.

3.3. De verzendkosten voor leveringen binnen Nederland staan duidelijk aangegeven in de winkel. Voor leveringen buiten Nederland gelden speciale tarieven. De door de klant voor de betreffende zending verschuldigde verzendkosten worden gespecificeerd op de orderbevestiging/factuur die de klant per e-mail ontvangt bij aanvaarding van zijn/haar bestelling door de winkel. 

3.4. In geval van levering van producten, diensten of anderszins van de winkel buiten Nederland zijn enige en alle formaliteiten en kosten (zoals, maar niet beperkt tot, inklaring en verschuldigde invoerrechten) geheel voor rekening, risico en verantwoordelijkheid van de klant.

3.5. De keuze van verpakkingswijze en –materialen alsook de manier van verzending is in principe geheel aan de winkel.

3.6. Aan enige betaalwijze kunnen specifieke voorwaarden voor verzending verbonden zijn (en vice versa) en daarmee gemoeide eventuele extra kosten. Deze voorwaarden en eventuele extra kosten worden duidelijk aangegeven in de winkel.

3.7. In geval de klant specifieke verpakking en/of verzending van de bestelde produkten op een andere dan de reguliere (door de winkel te bepalen) wijze wenst, binnen dan wel buiten Nederland, zijn de eventuele extra kosten hieraan verbonden geheel voor rekening van de klant.

4. Levertijd, levering, garanties en eventuele retourzending

4.1. De in de winkel vermelde levertijden dienen te worden beschouwd als indicaties en gelden alleen voor leveringen binnen Nederland. Bij zendingen naar het buitenland kunnen afwijkende levertijden gelden. Winkel verklaart haar uiterste best te zullen doen binnen de vermelde termijn aan de klant te leveren, maar kan niet verantwoordelijkheid gesteld worden voor enige onvoorziene omstandigheid en overschrijding van de leveringstermijn. Overschrijding van deze termijn geeft de klant noch recht op enige schadevergoeding noch het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij die tijdsoverschrijding dusdanig lang is dat van de klant redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden de overeenkomst ten volle dan wel ten dele te respecteren.

4.2. Aan de verzending van de producten onder de overeenkomst van koop en levering verbindt de winkel geen enkele garantie; de betreffende producten worden de klant geheel voor eigen rekening èn risico toegezonden. Mochten er gebreken of schade ontstaan tijdens het vervoer dan kan de winkel hiervoor op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden. Ook is een zending niet verzekerd, tenzij onder clausule 3.7 op verzoek van de klant anders geregeld. Winkel adviseert klant bij ontvangst van de zending in uiterlijk beschadigde staat hiervan onmiddellijk proces verbaal te laten opmaken door de (post)besteller, of het dichtstbijzijnde postkantoor, indien het pakket niet aan klant ter hand is gesteld maar in de brieven/postbus gedeponeerd. Mogelijk dat klant dan nog aanspraak kan maken op enige schadevergoeding van de bezorgservice.

4.3. De klant heeft recht op een zgn. afkoelingsperiode van 7 (zeven) dagen na ontvangst van de producten. Binnen genoemde periode is de klant gerechtigd de betreffende zending – in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd – aan de winkel retourneren, zonder opgave van reden, en de overeenkomst van koop en levering daarmee te ontbinden. Kosten van deze retourzending alsmede eventueel verlies of beschadiging van producten tijdens vervoer zijn voor rekening van de klant. In geval van retourzending onder deze clausule zal de winkel na ontvangst zorgdragen voor een prompte creditering van reeds betaalde bedragen voor de betreffende zending, onder aftrek van eventuele kosten van nieuwe verpakking in geval van voornoemde beschadiging.

4.4. Vindt er geen retourzending plaats binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de producten, dan bevestigt de klant daarmee dat hij/zij de betreffende producten van de winkel volledig en onherroepelijk accepteert.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De winkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en gebruikte randapparatuur, noch voor een al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van enig systeem (waar onder begrepen, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met internet providers of welke andere telecommunicatieverbinding dan ook, volledige bezetting van lijnen, uitval van elektriciteit).

5.2. De winkel kan nimmer gehouden worden tot enige vergoeding voor welke schade dan ook veroorzaakt door het al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de winkel of haar leveranciers, wegens onderhoud of anderszins.

5.3. De winkel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gegeven informatie over producten en diensten, adviezen e.d., noch gehouden worden tot betaling van enige vergoeding voor enigerlei geleden schade tenzij sprake is van grove schuld of boze opzet van de zijde van de winkel.

5.4. Enige en alle eventuele ‘links’ (Eng., schakels) in de winkel naar andere websites, die mogelijk interessant zijn voor bezoekers, dienen uitsluitend beschouwd te worden als zuiver informatief. De winkel is op generlei wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor inhoud en functioneren van de betreffende website(s).

6. Overmacht

6.1. In geval van overmacht is de winkel gerechtigd het nakomen van haar verplichtingen, ten volle of ten dele, op te schorten voor de duur van de overmacht. De winkel verplicht zich de klant zo spoedig mogelijk te informeren over enige (mogelijke) overmacht.

6.2. Indien en wanneer die overmacht langer dan twee weken (veertien dagen) aanhoudt, zijn zowel winkel als klant gerechtigd de overeenkomst - geheel of gedeeltelijk - te ontbinden. Deze ontbinding dient schriftelijk vastgelegd te worden en geeft partijen geen recht op enige (schade)vergoeding.

6.3. Onder “overmacht” wordt in deze verstaan elke omstandigheid die de winkel in alle redelijkheid verhindert enige of alle verplichtingen tegenover de klant na te komen. Tot die omstandigheid wordt ook, maar niet uitsluitend, begrepen stagnatie in de fabricage van enig product, stakingen of andersoortige problemen bij Uitgeverij HobbyHandig of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

7. Recht

Door het plaatsen van een opdracht via www.hcontrol.nl - hierin aangeduid als “winkel” - voor bezorging van enig product, dienst of anderszins – via het invullen en verzenden van het zgn. “Bestelformulier” van genoemde winkel - aanvaardt en verbindt de klant zich volledig, zonder enig voorbehoud, aan hetgeen vastgelegd in deze “algemene voorwaarden”. Door het aanvaarden van voornoemde opdracht tot bezorging van enig product – via het aan klant zenden van de zgn. “Opdrachtbevestiging” – aanvaardt en verbindt de winkel zich volledig, zonder enig voorbehoud, aan datgene wat is vastgelegd in deze “algemene voorwaarden. In enig mogelijk geval waar deze “algemene voorwaarden” niet in voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

Denekamp, september 2008
www.hcontrol.nl 
Hcontrol toegangsystemen
Norbert Snijders 
Het Otman 17 
7591 WD Denekamp 
+31 6 200 37 352 
Email:
 hcontrol@hcontrol.nl 

IBAN: NL59 INGB 0004241253 tnv HCONTROL 
 
K.v.K. Enschede: 08181352 
BTW-nummer NL103736323B01